Formularze w języku Polskim (Polish Forms)

Wynajmujący/Najemca (Landlord/Tenant)*

Ochrona przed przemocą (Protection from Abuse)**

Nakaz ochrony przed przemocą jest przeznaczony dla osób doznających przemocy ze strony członka gospodarstwa domowego, członka rodziny strony wnoszącej pozew lub partnera będącego w związku intymnym ze stroną wnoszącą pozew.

Nakaz ochrony osób poszkodowanych wskutek przemocy seksualnej i/lub zastraszania może zostać wydany przeciwko osobie niebędącej członkiem rodziny lub nawet przeciwko osobie całkowicie obcej. (Jeśli składasz Wniosek o ochronę przed przemocą seksualną i/lub zastraszaniem, konieczne jest również złożenie pisma przewodniego przeznaczonego do dokumentów składanych w sądach powszechnych w sprawach cywilnych, wymienionych na stronie z formularzami do użytku publicznego.)

Koalicja Przeciwko Przemocy Domowej Stanu Pennsylvania opracowała film informacyjny zatytułowany „Nakazy ochrony naprawdę działają: jak uzyskać nakaz ochrony w sprawach cywilnych.” Narratorką filmu w wersji angielskojęzycznej jest Sędzia Kathy A. Morrow, Przewodnicząca Sądu Powszechnego powiatu Perry/Juniata, natomiast filmu w wersji hiszpańskojęzycznej – Sędzia Teresa Sarmina z Sądu Powszechnego powiatu Philadelphia. Filmy te objaśniają, jak uzyskać nakaz ochrony w sprawach cywilnych.

POUCZENIE: W zwykłych godzinach pracy sądu pytania można kierować do Naczelnego Sekretarza Sądu. W sytuacjach, kiedy pracownicy sądu nie są dostępni (tj. poza godzinami pracy sądu, w weekendy, święta), pytania dotyczące informacji o sędzim dyżurnym należy składać od organów ścigania.

Ochrona osób poszkodowanych wskutek przemocy seksualnej i/lub zastraszania (Protection from Violence or Sexual Intimidation (PSVI))***

*Przetłumaczenie tych dokumentów na dwanaście najczęściej spotykanych języków w systemie sądowniczym stanu Pennsylvania było możliwe dzięki grantowi otrzymanemu od Stanowego Instytutu Sprawiedliwości (State Justice Institute) w ramach Projektu 21T018 dotyczącego wdrożenia obsługi translatorskiej.

**Przetłumaczenie tych dokumentów, wymagane Punktem 1905 Kodeksu Postępowania Cywilnego zgodnie z Ustawą o ochronie przed przemocą, 23 Pa. C.S.A. §6101 i następne, na jedenaście najczęściej spotykanych  języków w systemie sądowniczym stanu Pennsylvania było możliwe dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu Stop Przemocy Wobec Kobiet, który jest prowadzony przez Komisję stanu Pennsylvania ds. Przestępczości i Wykroczeń. Projekt ten był zarządzany przez Program Certyfikacji Tłumaczy Ustnych AOPC. AOPC uznaje wkład Pierwszego Okręgu Sądowego stanu Pennsylvania, który przekazał uprzednio przetłumaczone formularze nakazów w wersji ostatecznej  i zezwolił na ich modyfikacje celem opracowania standardowego formatu służącego za wzorcowy do użytku w całym stanie.

Do formularzy dotyczących ochrony przed przemocą wprowadzono zmiany, które obowiązują od 10 kwietnia 2019 r.

***Projekt ten otrzymał wsparcie w formie grantu pomocniczego PCCD nr 26422 przyznanego przez Komisję stanu Pennsylvania ds. Przestępczości i Wykroczeń.